ORDUTEGIAK PLANIFIKATZEKO ARDURADUNA // RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN DE HORARIOS

Referencia:
 3272
Área geográfica:
 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 15-09-2019
Empresa:
 DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.U.-COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U.  
Sector de actividad de la empresa:
 Transporte / Logística 

Funciones a desempeñar:

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.U.k honako lanpostu hau betetzeko deialdia egiten du:

ORDUTEGIAK PLANIFIKATZEKO ARDURADUNA

Plangintza eta Zerbitzu Buruaren mende, linea bakoitzeko zerbitzuak estaltzeko beharreko ibilgailuak planifikatu eta esleitzeaz arduratuko da, hori guztia gidarien plangintzarekin koordinatuta. Bestalde, planifikazioa optimizatzeko denborak hartuko ditu, ibilbideak diseinatzen lagunduko du eta informazioa ustiatzen lagunduko du.

----

La COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U. realiza la convocatoria para la cobertura del siguiente puesto:

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN DE HORARIOS

Dependiendo del Jefe de Planificación y Servicio, se responsabilizará de la planificación y asignación de vehículos necesarios para cubrir los servicios de cada línea, todo ello en coordinación con la planificación de conductores/as. Asimismo realizará la toma de tiempos para optimizar la planificación, colaborará en el diseño de recorridos y prestará apoyo en la explotación de información.  

Requisitos:

Eskatzen diren ezaugarri nagusiak: Unibertsitate prestakuntza teknikoa, nahiago ingeniaritza alorrekoa, ardura egiaztatua plangintza eta kudeaketa sistemetan eta informatika jakitea (ERP eta Kudeaketa Sistemak). Antolakuntza gaitasun handia, metodoa, zorroztasuna, malgutasuna, ekimena eta harremanetarako gaitasuna. Euskara jakitea baloratuko da.

-----

Perfil principal requerido: Formación universitaria técnica, preferiblemente del ámbito de Ingeniería, experiencia con responsabilidad contrastada en sistemas de planificación y gestión y dominio informático (ERP y Sistemas de Gestión). Elevada capacidad organizativa, método, rigor, flexibilidad, iniciativa y capacidad relacional. Se valorará el conocimiento de euskera. 

La empresa ofrece:

Behin-behineko kontratazioa eskainiko da. Hori guztia, plazaren izaeragatik, eta betiere horretarako lege estaldurarik baldin badago, mugagabea izan daitekeenean salbu.

----

Se ofrece contratación temporal. Todo ello, salvo que, por la naturaleza de la plaza y siempre que exista cobertura legal para ello, pueda ser de naturaleza indefinida. 

Observaciones:

Eskaerak, CV barne, seleccion@oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke edo bestela OTEIC taldeari bidali (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina, 1. solairua - 20018 Donostia), goian azaltzen den erreferentzia adierazita.

Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

-----

Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo – Planta 1ª, 20018 Donostia-San Sebastián) indicando la referencia arriba señalada.

Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.